АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2002 <<

1. Име на проектот
„Примарт“

2. Партнерски организации
- Центар за човекови права „АМОС“-Битола, Македонија
- Културна фондација „First“-Темишвар, Романија

3. Цели
- Зачувување на традициите и етно-културните разлики преку меѓусебно запознавање (помеѓу партнерите);
- Промовирање на интеркултурен дијалог, директно помеѓу младите луѓе од Романија и Македонија;
- Развивање иницијативни и квалитети меѓу младите роми;
- Промовирање на демократски вредности и интеретничко разбирање.

4. Целна група
- 22 млади луѓе на возраст од 12-21 година (14 млади луѓе од Темишвар, Романија и 8 млади луѓе од Битола, Македонија)

5. Времетраење на проектот
18-24 март 2002

 
 
6. Локација
Интернационален камп Гарана, Романија

7. Подржан од:
Југоисточен европски младински иницијативен фонд

 
 
www.amos.org.mk